රටවල් 180 වැඩි ප්‍රමාණයක්, මිලියනයකට වැඩි අධ්‍යාපන ආයතන ප්‍රමාණයක් විද්‍යුත් ඉගෙනුම් සඳහා භාවිතා වන තාක්ෂණය හා Zoom විඩියෝ සම්ප්‍රේෂණ තාක්ෂණය සමඟින් erevision.lk නවීකරණය කර ඔබවෙත ඉදිරිපත් කරයි.

erevision.lk සමඟ ඉගෙනුම් සේවා ලබාගැනීම සඳහා ඔබ පළමුව සිසුවෙකු ලෙස ලියාපංදිචි වීම කළ යුතුය. ඒසඳහා පහත ලිපිනය භාවිතා කළ යුතුවේ.

register.erevision.lk

වෙබ් අඩවියෙහි register යොමුව භාවිතයෙන් සිසුවෙකු ලියාපදිංචි වීම සඳහා පිවිසිය හැක. එම පෝරමය සඳහා ඔබගේ තොරතුරු ලබා දෙමින් ලියාපදිංචි විය හැක. ඔබගේ අනන්‍යතාව/නිවැරදි භාවය තහවුරු කිරීම සඳහා ජංගම දුරකතන වෙත OPT(One Time Password) අගය යොමු කර, එය තහවුරු කර ගැනීම සිදුවේ.

ඔබ ඇතුලත් කරණ මුරපදය (Password) ලියා තබාගැනීමට කාරූණික වන්න. බොහෝ අයට තම මුරපදය අමතකවීම නිසා ගැටළු ඇතිවීම සිදුවි ඇත.

පරීශීලකයකු ලෙස ලියාපදිංචි වීමෙන් අනතුරුව, ඔබ අධ්‍යනය ලැබීමට අපෙක්ෂිත පාඨමාලා සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකිය. සෑම ලියාපදිංචි වීමක් අනුව එම පාඨමාලා සඳහා ගාස්තුව බැංකු පහසුකම් භාවිතයෙන් ගෙවීම යුතුය. ගෙවීම් සාර්තකව දන්වන ලද සිසුන්පා, එම පාඨමාලාව සමඟ සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ගිණුම lms.erevision.lk විද්‍යුත් ඉගෙනුම් පද්ධතිය තුළ ගිණුම සකස් කිරීම හෝ ප්‍රවේශය ලබාදීම කරණු ලබයි.

 

Video 01: erevision.lk විද්‍යුත් ඉගෙනුම් පද්ධතිය හැදැන්වීම

Video 02: සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම

Video 03: සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම – OPT code ඇතුලත් කිරීම

Video 04: පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වීම

Video 05: erevision.lk පද්ධතියට ප්‍රවේශවීම (login)