පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවීම  

මාසික පංති ගාස්තුව

  • 2022 ICT Theory Class  : Monthly Fee Rs 1500
  • 2021 ICT Theory & Revision : Monthly Fee Rs 2000
  • 2021 ICT Revision : Monthly Fee Rs 1300

තිග්මා – ගාල්ල හා erevision.lk සමඟින් පාඨමාලාව සඳහා සමබන්ධ වන සිසුන් මාසික ගාස්තු ගෙවීම

Online Class සඳහා සහභාගීවිමට නියමිත පංති ගාස්තුව දක්වා තිබෙන බැංකු ගිණුමක් වෙත ගෙවිය යුතුය. එ සඳහා මුදල් තැම්පත් කිරිම් යන්ත්‍රය භාවිතා කළ හැකිය.


Account NO : 072-2-002-9-0037738

Account Name: erevision.lk

ගෙවිම් කුවිතාන්සිය මත ඔබගේ indexcode, mobile no සහ හැදැරීමට බලාපොරොත්තු වන පාඨමාලාව සඳහන් කළ යුතුය. එම කුවිතාන්සියේ ඡයාරූපයක් register.erevision.lk මඟින් අප වෙත යොමුකළ යුතු වේ. එසේ ඔබගේ අනන්‍යතාව සටහන් නොකරණ විට,  ගිණුම සක්‍රීය කිරීමක් සිදු නොවේ.

ගෙවී්ම්කුම්විතාන්සිය මත ඔබගේ indexcode, mobile no  ලියා register.erevision.lk  වෙත ඇතුලත් කළ යුතුය.

erevision.lk වෙබ් අඩවිය ගෙවිම් යාවත් කාලීන වීම

  • erevision.lk වෙබ් අඩවිය වෙත username, password ලබාදෙමින් තම ගිණුම වෙත ඇතුලත් වෙන්න.
    ගෙවිම් විඩියෝ මඟින් විස්තර කරණ ආකාරය තම ගෙවීම් කුවිතාන්සි ඡයාරූපය ඇතුලත් කරන්න.
    සෑම දිනකම 8.00PM ගෙවීම් තොරතුරු අනුව lms.erevision.lk යාවත්කාලීන වීම සිදුවේ.

දැක්ම – මාතර dekma.lk සමඟින් පාඨමාලාව සඳහා සමබන්ධ වන සිසුන් මාසික ගාස්තු ගෙවීම

දැක්ම ආයතනයෙ මඟින් දක්වා තිබෙන බැංකු ගිණුම වෙත හෝ Online Payment ලෙස ගෙවීම් කළ හැකිය.

ගෙවිම් කුවිතාන්සිය මත පෙර පරිදීම indexcode, mobile no  ලියා register.erevision.lk  වෙත ඇතුලත් කළ යුතුය.

 


සාත්රා – තංගල්ල sathratangalle.eclass.lk සමඟින් පාඨමාලාව සඳහා සමබන්ධ වන සිසුන් මාසික ගාස්තු ගෙවීම

ගිණුමේ නම -: Excellent smart group
ගිණුම් අංකය -: 85810956 (ලංකා බැංකුව , වල්ගම )
ගිණුම් අංකය -:  1010 1402 0486 (සම්පත් බැංකුව , මාතර සුපර් )

පන්තිය පැවැත්වෙන දිනයට , දින දෙකකට පෙර මුදල් ගෙවීම කල යුතු අතර , පහත විස්තරද අනුගමනය කර බැංකුවෙන් ලබා දෙන ඔබගේ පිටපතෙහි පහත ජායාරූප වල දැක්වෙන විස්තර සියල්ල ලියා එහි ජායාරූපයක් 070 2520432 අංකයට පමණක් ඒ සමගම whatsapp කල යුතුය .

බැංකුවෙන් ලැබෙන ඔබගේ පිටපතෙහි මත පහත විස්තර දැක්විය යුතුමය .
01). Username (Barcode no)
02). ගුරුවරයාගේ නම: Roshan Rolanka
03). විභාග වර්ෂය හෝ ශ්‍රේණිය
04). පන්ති වර්ගය (උදා -: Theory / Revi : / Paper )
05). දුරකථන අංකය

එම කුවිතාන්සිය 070 2520432  වෙත whatsapp ලෙස යොමු කිරීමට අමතරව, අප ලබාදි තිබෙන indexcode, mobile no  ලියා register.erevision.lk  වෙත ඇතුලත් කළ යුතුය.


මාසික ගාස්තුව සෑම මසකම 06 දිනට පෙර ගෙවන්න. නියමිත දිනට පෙර ගෙවිම් සිදුනොවන පරිශිලක ගිණුම් ස්වංක්‍රියව අක්‍රිය වේ.

 

Video 06: පාඨමාලාව සඳහා මාසික ගාස්තු ගෙවීම

සියළුම ගෙවීම් online Class සඳහා පමණක් අදාල වේ.

විමසීම් 0701133955