පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවීම  

නියමිත පාඨමාලාව සදහා ගාස්තුව ගෙවිම සදහා මහජන බැංකුවේ පහත ගිණුම භාවිතා කරන්න.


Account NO : 072-2-002-9-0037738

Account Name: erevision.lk

Online Class සඳහා සහභාගීවිමට නියමිත පංති ගාස්තුව දක්වා තිබෙන බැංකු ගිණුමක් වෙත ගෙවිය යුතුය. එ සඳහා මුදල් තැම්පත් කිරිම් යන්ත්‍රය භාවිතා කළ හැකිය.

  • ICT Theory Class (Two Class session) : Monthly Fee Rs 1200
  • ICT Theory & Revision (Three Class session) : Monthly Fee Rs 1800

එවිට ලැබෙන ගෙවිම් කුවිතාන්සිය මත ඔබගේ indexcode, mobile no සහ හැදැරීමට බලාපොරොත්තු වන විෂය subject සඳහන් කළ යුතුය. එම කුවිතාන්සියේ ඡයාරූපයක් register.erevision.lk මඟින් අප වෙත යොමුකළ යුතු වේ.

erevision.lk වෙබ් අඩවිය වෙත username, password ලබාදෙමින් තම ගිණුම වෙත ඇතුලත් වෙන්න.
ගෙවිම් විඩියෝ මඟින් විස්තර කරණ ආකාරය තම ගෙවීම් කුවිතාන්සි ඡයාරූපය ඇතුලත් කරන්න.
සෑම දිනකම 8.00PM ගෙවීම් තොරතුරු අනුව lms.erevision.lk යාවත්කාලීන වීම සිදුවේ.

මාසික ගාස්තුව සෑම මසකම 06 දිනට පෙර ගෙවන්න. නියමිත දිනට පෙර ගෙවිම් සිදුනොවන පරිශිලක ගිණුම් ස්වංක්‍රියව අක්‍රිය වේ. අක්‍රිය වන ගිණුමක් නැවත සක්‍රීය කිරීම සඳහා අමතරව රු 200 ගාස්තුවක් අයකරයි.

Video 06: පාඨමාලාව සඳහා මාසික ගාස්තු ගෙවීම

සියළුම ගෙවීම් online Class සඳහා පමණක් අදාල වේ.

විමසීම් 0701133955