පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වීම   Course Registration

පරීශීලකයකු ලෙස ලියාපදිංචි වීමෙන් අනතුරුව, ඔබ අධ්‍යනය ලැබීමට අපෙක්ෂිත පාඨමාලා සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකිය. එ සඳහා ඔබ register.erevision.lk වෙත පැමිණ index code හා password ලබාදෙමින් පද්ධතිය වෙත ප්‍රවේශ විය යුතුය.

පාඨමාලාව සදහා ලියාපදිංචිමෙන් පසු, නියමිත මාසික ගාස්තුව බැංකු පහසුකම් භාවිතයෙන් ගෙවීම යුතුය. ගෙවීම් සාර්තකව දන්වන ලද සිසුන්, එම පාඨමාලාව සමඟ සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ගිණුම lms.erevision.lk විද්‍යුත් ඉගෙනුම් පද්ධතිය තුළ ගිණුම සකස් කිරීම හෝ ප්‍රවේශය ලබාදීම කරණු ලබයි.