විශිෂ්ඨ ආචාරයවරු

දවයිනේ ප්‍රථමයන්, දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයින් බිහිකළ, අධාපන සුදුසුකම් වලින් පරිපූර්ණ, පළපුරු හා උපරිම කැපවීමෙන් ඉගැන්වීම් කරණ ආචාරය මණ්ඩලයක් සමඟින් සන්නද්ධ වි …